Fes una cerca dels teus productes

Segueix-nos a...


           

AVÍS LEGAL
CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEBSITE

www.cifec.es | www.cifec.cat

 

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEBSITE

CIFEC es una marca registrada i propietat del grup empresarial QUALITY FERRETERIA PLUS, S.C.C.L. (d'ara endavant  “QF+”), està inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya nº 583 amb número d´identificació fiscal NIF F08234684, i domiciliada al carrer Garbí, núm. 16. Polígon Industrial Can Volart, 08150 Parets del Vallés, província de Barcelona, és la titular de la pàgina website www.cifec.es/www.cifec.cat (d'ara endavant website), i posa a disposició dels usuaris d'Internet, a fi de proporcionar informació sobre els seus productes i ofertes, així com permetre la prestació de diversos serveis a través de la pròpia website.

QF+ en qualitat de titular de la pàgina website www.cifec.es/www.cifec.cat, d'acord amb les prescripcions establertes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d'11 de juliol, informa els usuaris de les condicions generals d'accés i ús de la website, així com del seu contingut legal.

2. AVÍS LEGAL I ACEPTACIÓ

Les presents condicions generals d'ús tenen per finalitat regular l'ús de la website al qual vostè acaba d'accedir que QF+ posa a disposició dels usuaris d'internet. L'accés a aquesta website és responsabilitat exclusiva dels usuaris. L'usuari declara ser gran d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals. L'esmentat accés té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o cap registre.

La utilització de la website atribueix la condició d'usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cada una de les disposicions incloses en aquest "Avís Legal" vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix, pel qual si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no deurà usar/accedir a aquesta website, havent d'abandonar-la, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. Així mateix, l'accés i ús de la website per part d'un usuari s'entendrà realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a QF+ de qualsevol responsabilitat en la mesura que així ho permeti la legislació aplicable.

Les connexions amb altres llocs website que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents condicions generals d'ús, així com als eventuals condicionats específics que els esmentats llocs website requereixin. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida.

QF+ es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment que estimi oportú i sense previ avís, la configuració de la present website, efectuant les modificacions que consideri oportunes contingudes a la seva pàgina website podent canviar, modificar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que deixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o en la qual localitzats.

Així mateix, QF+ es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar la website en qualsevol moment. En conseqüència l'usuari ha de llegir atentament i amb deteniment el present document en la seva totalitat.

3. OBJECTE

A través de la website, QF+ facilita als usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades posades a disposició dels usuaris per la website de QF+QF+ es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la website, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

4. CONDICIONS D´ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEBSITE

4.1. Accés i Utilització del Portal Web

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús de la website i/o dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliurement i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'accés a la website i/o als continguts inclosos en la mateixa no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del portal web i/o dels continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específics dels usuaris. QF+ podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés a la website i/o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.   

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i en el seu cas en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.  

Tota la informació que faciliti l'usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis, accés a continguts o àrees restringides del portal web. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a QF+ permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'usuari. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a QF+ o a tercers per la informació que faciliti.

4.2. Ús Autoritzat del Portal Web i dels Continguts.

Per fer ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors, al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis a què accedeixen els menors d'edat correspon als majors el càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa els usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig de control parental, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials en els quals poden accedir els menors.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la website i dels continguts, de conformitat amb la Legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús de la website, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'haurà d'abstenir de::

       

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la website i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present "Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la website, sense complir les condicions exigides per a l'esmentat accés;
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de QF+;
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de QF+ i tercers relacionats;
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de QF+ i tercers relacionats;
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de QF+ o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que es pugui insertarr en els continguts;
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat en la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del website i/o dels continguts;
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, contingudes, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
 • De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals i en la resta de la legislació;
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituts o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor; i
 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

4.3. Introducció de Links.

Aquells usuaris que desitgin establir un hipervincle, enllaç o link entre el seu website i la website de QF+ (el "link") hauran d'obtenir l'autorització prèvia de QF+, presentant una sol·licitud a la següent adreça electrònica: cifec@cifec.es, quedant subjecte al compliment de les següents obligacions:

 1. El link únicament permetrà l'accés a la website, però no podrà reproduir-lo de cap manera;
 2. No s'establiran links amb altres pàgines diferents de la pàgina principal ("homepage") del portal web;
 3. No es crearà un "frame" ni un "border environment" sobre el portal web;
 4. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la website;
 5. No es declararà ni es donarà a entendre que QF+ ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o anunciats en la website en la que s'estableix el link;
 6. La website en la que s'estableixi el link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a QF+ i/o a tercers, sense la seva autorització;
 7. El portal web en el qual s'estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, o contraris a qualssevol drets de tercers. L'establiment del link no suposa en cap cas l'existència de cap relació entre QF+ i el propietari i/o operador de la website en la qual s'estableixi, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part de la QF+ dels seus continguts i/o serveis.

QF+ en cap cas respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de links per part de tercers, ni dels continguts, informació i/o serveis oferts als llocs web en els quals s'hagi establert el link.

5. ÀREA D´ACCÉS RESTRINGIT

Per accedir i usar l'àrea d'accés restringit, els usuaris s'hauran de registrar amb caràcter previ omplint un formulari de registre que aparegui en cada cas en la website. QF+ es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari. Les dades introduïdes pels usuaris al formulari de registre hauran de ser exactes, actuals i verídics en tot moment, i seran processades per QF+ en la forma indicada en la política de privacitat.

Els usuaris registrats seran responsables en tot moment de la custòdia de la seva clau d'accés, assumint en conseqüència els danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels continguts realitzat sota la clau d'un usuari registrat es reputaran realitzades per l'esmentat usuari registrat, qui respondrà en tot cas de l'esmentat accés i ús. Els usuaris registrats podran modificar en qualsevol moment la seva clau exclusiva tal com s'indica en la website. En cas d'oblit de la clau o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d'accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, els usuaris registrats ho hauran de comunicar immediatament a QF+, a fi que aquesta procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.

6. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol d´altres elements inserits en la website (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, icones, dibuixos industrials, texts, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, audio i vídeo, etc.), estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de QF+ i/o a tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website. En cap cas l'accés a la website no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús de la website no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la website i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per QF+ o el tercer titular dels drets afectats.

QF+ autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la website exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s'indiqui l'origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar els elements de la pàgina web, o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la llei de propietat intel·lectual o industrial, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No es podrà establir cap vincle a la website de QF+ des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de QF+.

La infracció de qualsevol dels esmentats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar alguns dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris deuen proporcionar prèviament a QF+ algunes dades de caràcter personal. L'usuari serà l'únic responsable, en cas que ompli els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzades.

En relació amb els serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, indicar que totes les dades es mantenen en la privacitat més estricta d'acord amb la legislació vigent. QF+, QULITY FERRETERIA PLUS, S.C.C.L. compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus clients, proveïdors, tercers relacionats i usuaris en general, i els manté en la confidencialitat més estricta d'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 d'11 de juliol, LSSICE).

L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la direcció i davant del responsable del fitxer que s'indiqui en cada cas concret. D'aquesta forma, QF+ pretén garantir als usuaris, el dret a la informació en el moment en què es dugui a terme la recollida de les seves dades.

QF+ posa a disposició dels usuaris la seva política de protecció de dades de caràcter personal en l'apartat "Política de Privacitat" que es troba a la pàgina website.

8. COOKIES

QF+ pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines de la website. L'usuari reconeix i accepta que QF+ podrà utilitzar cookies quan un usuari navegui per la website. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari al portal. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'esmentat usuari. L'usuari podrà configurar el seu navegador que notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als continguts presentats en la website.

9. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

9.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat per el funcionament del Portal.

QF+ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la website o d'aquells altres llocs web amb què s'hagi establert un link. Així mateix, QF+ no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de:

 1. La falta de disponibilitat o accessibilitat a la website o a aquells altres llocs amb què s'hagi establert un Link;
 2. La interrupció en el funcionament de la website o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloqueigs causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques i de telecomunicacions, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;
 3. La falta d'idoneïtat de la website per a les necessitats específiques dels usuaris; i
 4. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de QF+.

A fi de disminuir el risc d'introducció de virus en la website, QF+ utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en la website. No obstant això, QF+ no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en la website introduïts per tercers aliens a QF+que pugui produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, QF+ no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

QF+ adopta diverses mesures de protecció per protegir la website i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, QF+ no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d'ús de la website que fa l'usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza l'esmentat ús. En conseqüència, QF+ no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés no autoritzat.

9.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal dels serveis i dels continguts pels usuaris.

QF+ no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer de la website o els continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix. QF+ no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan de la website i dels serveis. En particular, QF+ no garanteix que els usuaris utilitzin la website, els serveis i els continguts de conformitat amb el present "Avís Legal i, en el seu cas, amb les condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. QF+ no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a QF+ i a altres usuaris.

QF+ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure's a la falta de veracitat, vigència exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

9.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

QF+ no edita els continguts de tercers publicats en la website i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels esmentats continguts. QF+ no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:

 1. La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat dels continguts originats per tercers;
 2. La inadecuació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
 3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

9.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Links.

La website posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. QF+ no comprova el contingut existent a les esmentades pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, QF+ no es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius|arxivaments i qualsevol classe de material existent a tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions dels esmentats materials.

QF+ no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure's a:

 1. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
 2. El manteniment de la informació, continguts i serveis existents als llocs que per algun mitjà es trobessin enllaçats;
 3. La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents als llocs enllaçats; i  
 4. La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents als llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la website.

En el cas de què així ho estimi oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, QF+ reconfigurarà o cancel·larà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i/o lesionin els drets de tercers.

10. PROHIBICIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS NO SOL·LICITADES REALITZADES A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA

QF+, QUALITY FERRETERIA PLUS, S.C.C.L.  es compromet a no realitzar les següents accions:

 1. Recaptar dades dels usuaris amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que existeixi la seva prèvia sol·licitud o consentiment;
 2. Remetre altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
 3. Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
 4. Utilitzar llistes de distribució a què es pugui accedir a través dels serveis; i a  
 5. Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.

11. ACCIONS EN CAS D´INCUMPLIMENT

QF+, QUALITY FERRETERIA PLUS, S.C.C.L.  es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes condicions generals d'ús de la website per part d'un usuari.

QF+ podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels serveis a aquells usuaris que incompleixin l'establert en el present "Avís Legal” i condicions d'ús.

12. NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç, no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d´una de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació del servei de la website i les presents condicions generals d'ús de la website es regeixen per la Llei Espanyola i en particular per la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), i altres normes concordants. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

© CIFEC Copyright
Tots els Drets Reservats
CIFEC - QF+, QUALITY FERRETERIA PLUS, S.C.C.L.

Les nostres marques

Nuestras marcas
 
 
Català
CatalàEspañol